B.A.: Een verzekering op maat van uw specifieke situatie.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Exploitatie dekt u voor het vergoeden van schade die u of uw personeel aan derden veroorzaakt door een daad gesteld in het kader van uw beroepsactiviteit.

B.A. Na Levering

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid als fabrikant of verkoper voor de geleverde producten of uw aansprakelijkheid als aannemer voor de uitgevoerde werken.

U bent gedekt voor schade die onder meer toe te schrijven kan zijn aan:
– eigen gebrek van de goederen of werkzaamheden.
– een fout of vergissing bij bijvoorbeeld de kweek, de behandeling, de verpakking, de montage, de levering, het onderhoud, het herstellen of nazien.

Objectieve Aansprakelijkheid

Ook de voor exploitanten van bepaalde gebouwen wettelijk verplichte verzekering van aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing, zelfs zonder fout van de verzekerde, kan als waarborg worden opgenomen

Rechtsbijstand

Met de verzekering Rechtsbijstand kunt u een beroep doen op juridische bijstand om uw rechten te doen gelden in geschillen die verband houden met de exploitatie, de goederen of de werken van uw onderneming.

Brandverzekeringen

Gebouw

Uw gebouwen optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis! Deze polis, die wij speciaal voor bedrijven ontwikkelden, biedt een waaier van verzekeringen tegen allerlei gevaren waaraan uw gebouwen bloot kunnen staan.

Uw voordelen:
– Eén polis betekent maar één franchise per schadegeval.
– U hoeft maar één dossier te beheren.
– U heeft een duidelijk overzicht van de dekkingen.
– Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten.

Welke verzekeringen u opneemt in de polis kiest u zelf.

Wij stellen met u de ideale mix van dekkingen samen naargelang uw persoonlijke behoeften.

Diefstal

– Al uw inhoud is verzekerbaar. Hierbij kan het gaan om koopwaar, materieel, inboedel en waarden.
– Bijkomend worden de kosten voor het vervangen van sleutels en sloten vergoed.

Motorrijtuigen

Dit is een optionele dekking. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw voertuigen op het risico-adres mee verzekerd zijn. (Brand, storm, waterschade, hagelschade,…). Zeker nuttig indien op de voertuigen geen omnium-verzekering van toepassing is.

U heeft de volgende keuze: Enkel de voertuigen die behoren tot uw bedijfsmaterieel en/of ook deze van uw privé-leven.

Bodemsanering

Als u gebruik maakt van stookolie, bijvoorbeeld voor verwarming, dan hebt u ongetwijfeld een onder- of bovengrondse stookolietank.

Wanneer vastgesteld wordt dat een lekkende tank de bodem verontreinigde, dan bent u verplicht om op eigen kosten de bodem te saneren, ook al treft u geen schuld.

Het gaat dan zelfs niet alleen om uw eigen terrein maar ook om dat van anderen waarop de verontreiniging zich misschien heeft voortgezet.

De verzekering bodemsanering biedt hiervoor een oplossing.

Bederving koopwaar

Deze verzekering beschermt de beschadiging van verzekerde koopwaar door een onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren in de verzekerde bedrijfsgebouwen, zoals de temperatuur, luchtsamenstelling en –vochtigheid.
(bv. uitvallen electriciteit in koeltoog,…)

Bedrijfsschade

Deze verzekering beschermt de daling in het bedrijfsresultaat door de onderbreking (of de vermindering) van de uitgeoefende beroepsactiviteit ten gevolge van een verzekerd schadegeval. (bv. u moet uw firma tijdelijk sluiten wegens brand, waterschade,… )

Waarden

Deze verzekering beschermt u tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden. (Geld, cheques,…)
Mogelijkheden: in brandkast (woning en bedrijf), kassa’s, onderweg, vals geld.

BA Gebouw

Deze verzekering is bestemd voor verhuurders van gebouwen.

Met deze waarborg bent u verzekerd wanneer derden een vergoeding eisen voor schade veroorzaakt door:
– werken op uw adres.
– uw gebouwen en terreinen.
– aangrenzende voetpaden.
– uw meubels en inboedel voor privégebruik

Rechtsbijstand Gebouw

De KBC-Verzekering Rechtsbijstand Gebouw beschermt uw belangen bij juridische geschillen i.v.m. die verzekerde gebouwen en terreinen, aangrenzende voetpaden, en meubels en inboedel voor privégebruik.

Contractuele geschillen zijn steeds uitgesloten.

Verhoogde vrijstelling

Met deze waarborg kiest u ervoor om enkele malen de standaard vrijstelling te verhogen. Hierdoor is uw eigen aandeel bij een schadegeval hoger, maar krijgt u wel een korting op uw jaarlijkse premie.

Dus indien u geen schadegevallen hebt… bespaart u via deze waarborg wel wat te betalen premie!